KONKURSI

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu - JK 2019
Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2
Javni oglas za pružanje konsultantske pomoći za potrebe apliciranja na javni konkurs revolving fonda
Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1
Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata zaštite voda i reciklaže otpada za 2017. godinu -  JK RFZVIRO 2017

Datum objave Konkursa: 26.12.2017. godine
Prijave po Otvorenom javnom konkursu se dostavljaju kontinuirano od momenta objave Konkursa pa do utroška sredstava. Rezultati Javnog konkursa, biti će objavljeni na službenoj web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba, u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o odobrenju sredstava. Fond će, također, putem svoje web stranice blagovremeno izvještavati o stanju raspoloživih sredstava po raspisanom Javnom konkursu, te isti zatvoriti.

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu - JP RFEE 2017/02

Datum objave Konkursa: 26.12.2017. godine
Prijave po Otvorenom javnom konkursu se dostavljaju kontinuirano od momenta objave Konkursa pa do utroška sredstava. Rezultati Javnog konkursa, biti će objavljeni na službenoj web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba, u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o odobrenju sredstava. Fond će, također, putem svoje web stranice blagovremeno izvještavati o stanju raspoloživih sredstava po raspisanom Javnom konkursu, te isti zatvoriti.

Stalni poziv za prijavu javnih objekata i sistema javne rasvjete u Informacioni sistem energijske efikasnosit u FBiH (ISEE)
 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  O B J A V LJ U J E
  STALNI POZIV
  za prijavu javnih objekata i sistema javne rasvjete u
  Informacioni sistem energijske efikasnosti u FBiH (ISEE)
  1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
   
 • Predmet ovog poziva je identifikacija javnih objekata i sistema javne rasvjete u vlasništvu ili pravom raspolaganja jedinica lokalne (općinske) i kantonalne uprave, odnosno njihova prijava u ISEE.

  Prijava objekta ili sistema javne rasvjete u ISEE je osnova za dalje praćenje potrošnje energije kroz komponentu „Sistem za upravljanje energijom (SUE/EMIS)“, prema zahtjevima odredbi Pravilnika o Informacionom sisitemu energijske efikasnosti u FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 87/18).

  2. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

  Poziv je otvoren danom objave na web stranici Fonda (06.11.2019. godine) i trajat će do daljnjeg.

  3. KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA

  Ovaj poziv namijenjen je subjektima iz javnog sektora (organi javne uprave, organizacije, regulatorna tijela, javne ustanove, agencije, jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća) koji do sada nisu prijavljeni u bazu ISGE/EMIS.

  4. DOKUMENTACIJA UZ JAVNI POZIV

  Dokumentacija ovog Javnog poziva sastoji se od:

  Prijavu objekta ili sitema javne rasvjete vršite slanjem elektrosnki popunjenog prijavnog obrazca na mail: info-ee@fzofbih.org.ba

  Sva eventualna pojašnjenja po pitanju ovog Javnog poziva mogu se dobiti putem e-maila: info-ee@fzofbih.org.ba.

  Datum objave konkursa: 06.11.2019.

Arhiva

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/2
 

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 03.11.2017. godine do 16h.

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/1

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.10.2017. godine do 16h.

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu - JP RFEE 2017

Datum objave Konkursa:
Konkurs otvoren do: "Zahtjevi se zaprimaju do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 14.07.2017. godine"

Odluka o poništenju Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/1
Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/2

Datum objave Konkursa: 03.8.2016. godine / Datum objave Ispravke teksta Javnog konkursa: 12.8.2016. godine

Konkurs otvoren do: 30 dana od dana objave Ispravke teksta Javnog konkursa u "Službenim novinama FBiH"

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu - JP RFEE 2016

Datum objave Poziva: 03.8.2016. godine
Poziv otvoren do: 60 dana od dana objave u "Službenim novinama FBiH"

Poziv na dostavljanje informacija u svrhu prikupljanja podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

O B J A V LJ U J E

POZIV

na dostavljanje informacija u svrhu prikupljanje podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

1. PREDMET I CILJ POZIVA

Predmet ovog Poziva je formiranje baze podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Formiranje baze podataka je osnov za identifikaciju potreba (programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša), te eventualno apliciranje za korištenje sredstava iz međunarodnih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša FBiH, o čemu će nosioci odabranih projekata biti blagovremeno upoznati i uključeni u pripremu aplikacije.

2. TRAJANJE POZIVA

Poziv je otvoren danom objave na web stranici Fonda (13.3.2014. godine) i trajat će do daljnjeg.

3. KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA

Ovaj Poziv namijenjen pravnim osobama koje ulažu sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša tj. organima i tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, subjektima koji su registrovani kod nadležnog suda i subjektima registrovanim kod nadležnog organa uprave.

4. DOKUMENTACIJA UZ POZIV

Dokumentacija ovog Poziva sastoji se od:

Elektronski popunjen Upitnik potrebno je dostaviti na e-mail: aida@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba, te poštom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,

Hamdije Čemerlića 39a,

71 000 Sarajevo, uz naznaku: „Upitnik za prikupljanje podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova“

Sva eventualna pojašnjenja po pitanju ovog Poziva mogu se dobiti putem: 

e-maila: aida@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba, te na telefon: 033/ 723 687 i 033/ 723 680.

Kontakt osoba: Aida Kapetanović, Rukovodilac Sektora za EU fondove. 

Datum objave Poziva: 13.3.2014. godine

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/1

Datum objave Konkursa: 09.3.2016. godine

Konkurs otvoren do: 08.4.2016. godine

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu

Datum objave Konkursa: 04.3.2015. godine

Konkurs otvoren do: 03.4.2015. godine

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa i projekata za sanaciju šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda za 2014. godinu

Datum objave Poziva: 27.8.2014.

Poziv otvoren do: 16.9.2014. godine

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu
Datum objave Poziva: 26.03.2014.
JAVNI KONKURS za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša
Datum objave konkursa: 31.07.2013.
Poziv javnim ustanovama, općinama i kantonima u FBiH za podnošenje prijava u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije
JAVNI POZIV za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša
Javni poziv za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija

Javni poziv za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija

Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2011. godinu

Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2011. godinu

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2010. godinu

 

Ponovljeni Javni konkurs-natječaj za izradu idejnog rješenja znaka i logotipa Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH
JAVNI OGLAS - izražavanje interesa za imenovanje na listu stalnih eksternih eksperata

JAVNI OGLAS - izražavanje interesa za imenovanje na listu stalnih eksternih eksperata