Ustrojstvo, organizacija, upravljanje i nadzor nad radom Fonda

Fond za zaštitu okoliša FBiH je strukturirana neprofitabilna javna ustanova u svojstvu pravnog lica s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Fondu i Statutom Fonda. Sjedište Fonda je u Sarajevu.


Fond za zaštitu okoliša FBiH je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH broj: 01-337/03 od 8. jula 2003. godine ( “Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03). Prema Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Fond obuhvaća djelatnosti u vezi sa prikupljanjem sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije.


Fondom upravlja Upravni odbor (7 članova), a kontrolu rada Fonda vrši Nadzorni odbor (3 člana). Predsjedavajuće i članove oba organa imenuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

“Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH”, V. broj: 1434/2016. od 12. jula 2016. godine (“Službene novine FBiH”, broj: 55/16 od 15.07.2016. godine), Vlada Federacije BiH je imenovala članove Upravnog odbora Fonda, u sastavu: Pero Goluža (predsjednik), Damir Ljubić (član), Mirjana Milićević (član), Adnan Efendić (član), Jusuf Duraković (član), Jakub Ibrahimović (član) i Fuad Mujakić (član).

 

“Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH”,        V. broj: 1433/2016. od 12. jula 2016. godine (“Službene novine FBiH”, broj: 55/16 od 15.07.2016. godine), Vlada Federacije BiH je imenovala članove Nadzornog odbora Fonda, u sastavu: Alija Aljović (predsjednik), Ivica Krželj (član) i Nihad Vejzović (član).


Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa direktor.

"Odlukom o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH", V. broj: 1294/2016. od 16. juna 2016. godine ("Službene novine FBiH", br: 48/16 od 22.6.2016. godine), Vlada Federacije BiH je za direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH imenovala dr. sci. oec. Fuada Čibukčića.


Upravni nadzor, nadzor nad zakonitošću rada i opštih akata Fonda obavlja Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH i drugih propisa donesenih na osnovu Zakona, u sklopu svojih nadležnosti provodi Inspekcija zaštite okoliša.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem naknada i drugih sredstava obaveznika plaćanja, u skladu sa Zakonom, obavlja Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine.