Izvještaji FZOFBiH o realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša

  FZOFBiH Izvještaj br 1/2012 - Analiza statističkih podataka o projektima                    

Kroz ovaj izvještaj prikazana je opsežna analiza prijava, aplikanata i projekata kroz provedene javne pozive, te analiza Projekta čišćenja obala vodotoka 2010. FBiH . Ovim izvještajem nisu obuhvaćena interventna sredstva, projekti realizirani zajednički sa drugim institucijama (FMOIT, Svjetska banka), kao ni druga izdvajanja odobrena od strane Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.         

     

 

 • FZOFBiH (Fond za zaštitu okoliša FBiH), Služba za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
 • august, 2012. godine

Sadržaj:                

 


FZOFBIH Izvještaj br 2/2012 - Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda sa prijedlogom mjera za poboljšanje pripreme i realizacije projekata       

Izvještaj čini analiza statističkih podataka po provedenim javnim pozivima (JP2010., JP2011. i JP2012-I), Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH , te odobrenim sredstvima po odlukama Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Analizom je obuhvaćeno svih deset kantona Federacije BiH, a uključuje: analizu pristiglih aplikacija, proces evaluacije i odabir projekata po provedenim javnim pozivima, kao i konačnu raspodjelu sredstava uključujući i Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH , te ostala finansijska sredstva izdvojena po odlukama Upravnog odbora Fonda. Dat je prikaz specifičnih problema pripreme i realizacije projekata sufinansiranih sredstvima Fonda , kao i  prijedlog zajedničkih mjera u cilju njihovog poboljšanja.

 

 • FZOFBiH (Fond za zaštitu okoliša FBiH),  Služba za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
 • septembar, 2012. godine

Sadržaj:

 


FZOFBiH Metodologija i odabir kriterija za definisanje prijedloga za finansiranje dva ili više projekata po provedenom Javnom pozivu za formiranje baze podataka javnih objekata u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije i ocjenu prijava kroz evaluacioni ciklus

 

    •  FZOFBiH (Fond za zaštitu okoliša FBiH), Sektor za energetsku efikasnost
    •   decembar, 2013. godine

Sadržaj: