NAKNADE

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH trebao bi postati temeljni mehanizam prikupljanja sredstava, te ulaganja tih sredstava u projekte i programe zaštite okoliša i energijske efikasnosti, za koje se sredstva inače ne bi mogla osigurati iz drugih izvora.

Sredstva za finansiranje projekata, programa i drugih aktivnosti u oblasti zaštite okoliša Fonda, kako je definisano članom 18. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 33/03), propisane su da se ostvaruju iz naknada.


I Naknade na osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH

Prihodi Fonda za finansiranje zaštite okoliša, osiguravaju se po osnovu Zakona o Fondu i to:

a. naknada zagađivača okoliša (naknada zagađivača zraka po Uredbi o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka, i naknadazagađivača okoliša po Uredbi o naknadama za plastične kese tregerice)

a.1. Naknade zagađivača zraka

Pod naknadama zagađivača zraka razumijevaju se naknade na emisije u okoliš:

 • oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (u daljnjem tekstu: emisija SO2),
 • oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (u daljnjem tekstu: emisija NO2), i
 • čvrstih čestica (prašine).

Obveznici plaćanja naknada na emisije u okoliš su sva pravna lica koja u okviru svoje djelatnosti imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije SO2 i/ili NO2 i/ili čvrstih čestica (prašine) iz pogona i postrojenja.

Obveznicima plaćanja utvrđuje se i izračunava količina emisije SO2 i/ili emisije NO2 i/ili čvrstih čestica (prašine) i korektivni poticajni koeficijenti posebno za svaki ispust.

Iznos naknada na emisije čvrstih čestica, SO2 i NO2 izračunava se prema izrazu:

 • N = N1 x E x Kk

u kojem je

 • N1 - naknada za jednu tonu emisije SO2, NO2  ili tonu emisije čvrstih čestica (prašine),

(u daljnjem tekstu: jedinična naknada)

 • E - količina emisije u tonama u kalendarskoj godini
 • Kk - korektivni poticajni koeficijent zavisan od količine i porijekla emisije.

Naknade na emisije SO2, NO2 i čvrstih čestica (prašine), plaćaju se za kalendarsku godinu, zbirno za sve ispuste.

Jedinična naknada i korektivni koeficijent te način obračunavanja i plaćanja propisani su:

a.2. Naknade za plastične kese tregerice

Predmet naknade su plastične kese, čija stjenka ne prelazi debljinu od 20 mikrona, sa ili bez aditiva za razgradnju, čije su ručke sastavni dio kese, osim kesa u koje se pakuje rifuzni materijal, ukoliko se iste ne nalaze na kasi.

KO SU OBVEZNICI?

Obveznici su svi trgovci (trgovačke radnje, marketi, supermarketi, pekare, kiosci, apoteke, prodavnice mješovite robe i dr.) registrirani na području Federacije BiH, koji kese troše za vlastite potrebe ili ih stavljaju u promet.

NA KOJI NAČIN OBVEZNIK IZVRŠAVA OBAVEZU?

Tri su koraka u izvršavanju obaveze po Uredbi o naknadama za plastične kese tregerice (Službene novine FBiH broj: 9/14) :

 • Popuniti tačno i potpuno formu izvještaja koju propisuje Fond o plasmanu kesa „tregerica“ i napraviti obračun naknade,
 • Izvršiti uplatu obračunatog iznosa,
 • Dostaviti izvještaj i uplatnicu na adresu Fonda.

Svaki obveznik je dužan da za svaki izvještajni period uredno i tačno popuni obrazac               (primjer popunjenog izvještaja i pojašnjenja za popunjavanje).

Na osnovu popunjenog obrasca i izvršenog obračuna naknade, obveznik izvršava uplatu, te uplatnicu treba da priloži uz izvještajni obrazac na mjesto koje je predviđeno za to.

Izvještaj sa uplatnicom treba da dostavi na adresu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Obveznik će se smatrati registrovanim u Fondu za zaštitu okoliša, odnosno obaveza po Uredbi će se smatrati izvršenom, SAMO u slučaju da se ispoštuju sva tri navedena koraka.

IZVJEŠTAJNI PERIOD

Izvještavanje prema Uredbi vrši se dva puta godišnje i to:

 • Prvi obračunski period od 01.01. do 30.06. - izvještavanje je do 31.07. tekuće godine.
 • Drugi obračunski period od 01.07. do 31.12. - izvještavanje je do 31.03. naredne godine.
PRIMJER POPUNJENOG IZVJEŠTAJA I POJAŠNJENJA ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA
b. naknada korisnika okoliša (još uvijek nije donesena zakonska regulativa za ovu oblast)

c. posebne naknade za okoliš koja se plaća pri svakoj registraciji motornih vozila

Pod posebnom naknadom za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: posebna naknada) razumijeva se naknada koju plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici ili ovlaštenici prava na vozilima na motorni pogon.

Posebna naknada plaća se prilikom registracije vozila, odnosno pri ovjeri tehničke ispravnosti vozila.
Posebna naknada određuje se i plaća prema vrsti vozila, vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila.

Posebna naknada izračunava se za pojedino vozilo prema izrazu:

 • PN = No x Kk

u kojem je:

 • PN- iznos posebne naknade u KM,
 • No - osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),
 • Kk - korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, zapremini ili snazi motora i starosti vozila.

Jedinična naknada i korektivni koeficijent te način obračunavanja i plaćanja propisani su:

Primjeri izračuna posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon za tipove vozila:

Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, u članu 25. ("Službene novine FBiH", broj: 33/03 od 17.7.2003. godine) propisana je obaveza Fonda da prikupljene posebne naknade za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila, kao i naknade za zagađivače zraka, te naknade za plastične kese tregerice, rasporedi između Federacije BiH i kantona u odnosu Federacija BiH - 30% i kanton - 70%, što se redovno i provodi.

II Naknade na osnovu Zakona o upravljanju otpadom

a. naknada za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Pod naknadama za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom razumijeva se novčani iznos za ambalažu u kojoj se pakuje proizvod koji se prvi put plasira na tržište FBiH, te sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu, maloprodaji, uslužnim i drugim djelatnostima, u domaćinstvima bez obzira na njegovo porijeklo, upotrebu i korišteni ambalažni materijal, osim na povratnu ambalažu i ambalažu sa dugim vijekom trajanja. 

Od 2013. godine, ostvaruje se prihod po osnovu posebne naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom samo za obveznike koji nisu prenijeli obavezu na Operatera sistema, a u toku 2014. godine otpočela je i naplata evidentirajuće (opće) naknade koja se plaća prema Fondu za sve obveznike. Opće naknade služe Fondu za pokrivanje administrativnih troškova praćenja kompletnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, obrade izvještaja svih obveznika i svih operatera, te uspostavljanja i vođenja baza podataka, odnosno Registra obveznika i količina materijala i otpada.

 • Posebna naknada za ambalažu za svakog pojedinačnog obveznika se obračunava na temelju godišnjeg izvještaja obveznika o količinama ambalaže (t) plasirane na tržište FBiH pomnoženoj sa koeficijentom jedinične naknade po kilogramu ambalaže, te procentualnim iznosom nacionalnog cilja (za 2012. to je 8%).
 • Pored naknade za upravljanje ambalažom shodno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (''Službene novine FBiH'', broj: 28/13), od 2013. godine plaća se i evidentirajuća (opća) naknada Fondu na ukupnu količinu u iznosu od 0,002 KM po 1 kg ambalaže. Obveznik je dužan u godišnjem izvještaju navesti ili evidentirati ukupnu količinu ambalaže koja se kod njega nalazi, što podrazumijeva: količinu uvezene ambalaže, količinu izvezene ambalaže, količinu ambalaže u koju je upakovana roba i plasirana na bh. tržište (RS, FBiH, BD), te količinu skladištene robe upakovane u ambalažu.

Obračun naknade za ambalažu za 2012. godinu vrši se na temelju Godišnjeg izvještaja o vrsti i količini ambalaže obveznika plaćanja naknade a u skladu sa odredbama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj 88/11). Obračun naknade za 2013., 2014. i 2015. godinu  vršit će se na bazi Godišnjeg izvještaja obveznika plaćanja naknade o količinama i vrstama ambalaže, a u skladu sa odredbama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj 88/11) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (''Službene novine Federacije BiH'' broj 28/13).

b. naknada za upravljanje otpadom od elektronskih i električnih proizvoda

Naknada za upravljanje EE otpadom je naknada koju plaćaju proizvođači i uvoznici EE opreme prilikom stavljanja iste prvi put na tržište Federacije BiH, s namjenom pokrivanja troškova odvojenog sakupljanja, obrade i ponovne upotrebe EE otpada. Obaveza plaćanja naknade odnosi se na opremu koja je:

 • proizvedena i prvi put stavljena na tržište u BiH;
 • proizvedena u BiH, a proizvođač je njegov krajnji korisnik;
 • uvezena iz druge države, prvi put  stavljena na tržište u BiH
 • uvezena iz druge države, a uvoznik je njegov krajnji korisnik.
Postoje dvije vrste naknade za EE opremu: opća i posebna.

Svi proizvođači i uvoznici obavezni su uplaćivati opću naknadu Fondu za zaštitu okoliša.

Proizvođači i uvoznici, koji su prenijeli svoje obaveze na Operatera sistema, plaćaju posebnu naknadu Operateru. Oni proizvođači i uvoznici koji nisu prenijeli svoje obaveze na Operatera sistema su dužni, uz opštu naknadu, uplaćivati i posebnu naknadu za upravljanje otpadnom opremom Fondu za zaštitu okoliša.

Opšta i posebna naknada za električnu i elektronsku opremu svakog pojedinačnog obveznika (proizvođače i uvoznike), obračunava se na temelju polugodišnjeg izvještaja, gdje se iznos opšte i posebne naknade izračunava na temelju umnoška količine (broj komada) opreme, koja je stavljena u promet na tržište i koeficijenata jediničnih naknada (opća i posebna), prema vrsti opreme. (Tabela 1. i Tabela 2).

Kategorije opreme svrstane u razrede i podrazrede, kao i jedinična naknada prema vrsti opreme, način obračunavanja i plaćanja, propisani su Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine FBiH“, br.87/12) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine FBiH", br.107/14).

Podnošenje izvještaja, izdavanje rješenja i plaćanje naknada za upravljanje EE otpadom, vrši se na polugodišnjem nivou.

Faze u procesu naplate naknada
 • I  Dostava relevantnog izvještaja (Obveznik)
 • II Obračun naknade na osnovu izvještaja (Fond)

 • III Izdavanje rješenja za plaćanje naknade (Fond)

 • IV Uplata naknade osnovu rješenja (Obveznik)

Registar obveznika plaćanja naknada

U skladu sa Zakonom o Fondu, Fond je dužan uspostaviti i voditi registar obveznika plaćanja naknada i posebne naknade, na način definiran propisima koje donosi nadležno ministarstvo.

Upis obveznika plaćanja naknada u registar, obavlja se na osnovu rješenja koje donosi Fond. 

III Naknade na osnovu Zakona o vodama

Članom 177. Zakona o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/06 od 20.11.2006. godine), propisano je da 15% prihoda ostvarenih od općih i posebnih vodnih naknada prikupljenih na osnovu zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije, pripada Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ta sredstva koristit će se, u skladu sa članom 178. Zakona, za provođenje zadataka koji su Zakonom o vodama dati u nadležnost Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i za sufinansiranje infrastrukture za zaštitu voda od značaja za Federaciju BiH.


Izvori sredstava za finansiranje djelatnosti Fonda propisani su sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima, i to:

PREGLED PROPISA