Pravilnici

Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH

 

 1. Pravilnik o međunarodnim projektima po ugovorima/sporazumima sa međunarodnim partnerima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/18 od 21.12.2018. godine)


  Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/18 od 21.12.2018. godine)


 1. Pravilnik o dodjeli sredstava iz Revolving fonda za projekte zaštite voda i reciklaže otpada ("Službene novine Federacije BiH", broj: 99/17)


  Pravilnik o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 74/17)


  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda Sl. N. FBiH broj 63/18


 2. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/10)

       _________________________________________


 

           _________________________________________

 Interni pravilnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH

 

 1. Pravilnik o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-1-132/2016.

 2. Pravilnik o arhivskom poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-265/15. od 03.11.2015. (Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja (broj: 01-04-266/15. od 03.11.2015. godine)

 3. Pravilnik o vođenju evidencija i baze podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima iz zaštite okoliša Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 39-P/10. od 11.03.2010.

 4. Pravilnik o unutarnjem nadzoru Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-03-213/2012. od 22.11.2012.

 5. Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 236-P/10. od 16.12.2010.

 6. Pravilnik o finansijskom poslovanju i računovodstvu Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-191/2013.

 7. Pravilnik o platama i naknadama, te izmjene i dopune istoga, br. 01-04-149/2013.

 8. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, 01-04-357/14.

 9. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-264/15. od 03.11.2015.

 10. Poslovnik o radu Upravog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. UO-01-3-3-3-3/2016.

 11. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. UO-01-3-3-3-7/2016.

 12. Pravilnik o službenoj i poslovnoj tajni i načinu njihovog čuvanja Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 20/10-4-2010. od 31.08.2010.

 13. Pravilnik o znaku Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. UO-6-17-5/2011. od 22.03.2011.

 14. Pravilnik o internoj reviziji Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-253/2016.

 15. Pravilnik o disciplinskom postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti odgovornih lica u Fondu za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-1-12/2017.

 16. Kodeks ponašanja radnika Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-1-11/2017.