Javne nabavke

Plan

Plan javnih nabavki Fonda za 2019. godinu

Poziv

Javne nabavke

Javne nabavke

     POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – za nabavku usluge organizacije radionice od 17.09.2018. g.

Poziv

      POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – za nabavku usluga interne reprezentacije od 27.08.2018. g.

Javne nabavke

      Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PING doo Sarajevo od 14.08.2018. g.

Javne nabavke

      Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača – R&S d.o.o. Sarajevo od 03.08.2018. godine

      ODLUKA O IZBORU - SARADIS doo

      ODLUKA O PONIŠTENJU - ASPO RAIL doo

      ODLUKA O IZBORU - DIGITARIJA doo

      ODLUKA O IZBORU - HIFA PETROL doo

      ODLUKA O IZBORU - INFODOM doo

Objavljeno: 13.08.2018


Javna nabavka usluga: Organizovanje Konferencije o energijskoj efikasnosti na sajmu SAGRA (04-06.3.2015.)

Odluka o dodjeli ugovora
Obavještenje o nabavci

Objavljeno: 03.02.2015. godine


Javna nabavka roba: Nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 10. 3. 2015. godine


Javna nabavka roba: Nabavka motornog goriva (dizel) za službena vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o poništenju konkurentskog postupka

Objavljeno: 17.4.2015. godine


Javna nabavka usluga: Sistematski pregled za uposlenike Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o poništenju konkurentskog postupka

Objavljeno: 24.8.2015. godine


Javna nabavka usluga: Sistematski pregled za uposlenike Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o poništenju konkurentskog postupka

Objavljeno: 14.9.2015. godine


Javna nabavka usluga: Osiguranje imovine i uposlenika Fonda za zaštitu okoliša FBiH


Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 22.9.2015. godine


Javna nabavka usluga: Sistematski pregled za uposlenike Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 16.10.2015. godine


Javna nabavka usluga: Revizija finansijskih izvještaja za 2015. godinu

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 30.10.2015. godine


Javna nabavka usluga: Finansijske usluge i posredovanje pri dodjeli finansijskih sredstava revolving fonda

Odluka o poništenju otvorenog postupka

Objavljeno: 06.11.2015. godine


Javna nabavka radova: Rekonstrukcija prostorija IV sprata Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 26.11.2015. godine


Javna nabavka roba: Nabavka servera i serverske opreme za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 04.12.2015. godine


Javna nabavka roba: Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 25.12.2015. godine


Javna nabavka usluga: Finansijske usluge i posredovanje pri dodjeli finansijskih sredstava revolving fonda

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 07.01.2016. godine


Javna nabavka roba: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 16.3.2016. godine


Javna nabavka usluga: Uspostava sistema evidencije /baze/ projekata EE iz sredstava revolving fonda pri Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH

Objavljeno: 20.5.2016. godine


Javna nabavka roba: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 25.5.2016. godine


Javna nabavka roba: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 25.5.2016. godine


Javna nabavka usluga: Uspostava sistema evidencije/ baze/ projekata EE iz sredstava revolving fonda pri Fondu za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču

Objavljeno: 08.6.2016. godine


Javna nabavka radova: Nabavka molersko farbarskih i podopolagačkih radova za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o poništenju Konkurentskog postupka o nabavci radova

Objavljeno: 24.6.2016. godine


Javna nabavka roba: Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču

Objavljeno: 21.11.2016. godine


Javna nabavka usluga: Izrada analize cijena tržišta nekretnina

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču

Objavljeno: 12.12.2016. godine


Javna nabavka usluga: Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o poništenju Konkurentskog postupka javne nabavke usluga

Objavljeno: 13.12.2016. godine


Javna nabavka usluga: Sistematski pregled za uposlenike Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču

Objavljeno: 29.12.2016. godine


Javna nabavka usluga: Izrada studije kojom će se utvrditi područja podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrate na prostoru Federacije BiH

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču

Objavljeno: 24.02.2017. godine


Javna nabavka usluga: Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču

Objavljeno: 10.03.2017. godine


Poziv za dostavljanje ponuda za usluga tehničkog pregleda i registracije službenih vozila za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Objavljeno: 24.3.2017. godine


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga stručnog osposobljavanja i usavršavanja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Objavljeno: 10.4.2017. godine


 PLAN JAVNIH NABAVKI Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2017. godinu                           
Objavljeno: 10.4.2017. godine

Javna nabavka usluga: Izrada idejnog rješenja usluge produkcije, organizacije i realizacije obilježavanja 05. juna - Svjetskog dana zaštite okoliša

Tekst konkursa

Objavljeno: 10.04.2017. godine


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga prevođenja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Objavljeno: 11.4.2017. godine


Javna nabavka usluga broj: 1382-6-2-16-3-4/17 - Nabavka usluge produkcije, organizacije i realizacije obilježavanja 05. juna - Svjetskog dana zaštite okoliša

Obavijest o otvaranju koverti sa šiframa i rang lista

Obavijest o otvaranju koverti sa šiframa i rang lista

Objavljeno: 24.04.2017. godine


Javna nabavka roba: Nabavka službenih motornih vozila - hibridna/električna vozila za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o dodjeli ugovora

Objavljeno: 24. 04 2017. godine


Javna nabavka usluga broj: 1382-6-2-18-3-7/17 -  Nagradni konkurs za izbor 3 (tri) najbolja slogana i 12 (dvanaest) najboljih fotografija na temu "Povezanost ljudi s prirodom"

Tekst konkursa

Objavljeno: 28.04.2017. godine


Javna nabavka usluga: Servisno održavanje sistema kontrole prolaza, sistema video nadzora i telefonije za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Objavljeno: 04.05.2017. godine


Javna nabavka usluga: Oglašavanje i reklamiranje javnog konkursa za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o poništenju postupka

Objavljeno: 04.05.2017. godine


Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu
Objavljeno: 26.05.2017. godine

Javna nabavka usluga: Nabavka usluge produkcije, organizacije i realizacije obilježavanja 05. juna - Svjetskog dana zaštite okoliša

Odluka o izboru najboljeg idejnog rješenja

Objavljeno: 27.04.2017. godine


Javna nabavka usluga: Nagradni konkurs za izbor 3 (tri) najbolja slogana i 12 (dvanaest) najboljih fotografija na temu "Povezanost ljudi s prirodom"

Odluka o dodjeli nagrada pobjednicima konkursa

Objavljeno: 17.05.2017. godine


Javna nabavka usluga: Prevođenje za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 17.05.2017. godine


Javna nabavka usluga: Konvertovanje i održavanje ESRI GIS softvera za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 01.06.2017. godine


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga pranja službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Objavljeno: 13.6.2017. godine


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga javnog informisanja, objavljivanja tendera i akata vezanih za postupak javnih nabavki i objavljivanje oglasa i čestitki za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Objavljeno: 13.6.2017. godine


Javna nabavka usluga: Tehnički pregled i registracija službenih motornih vozila za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Objavljeno: 14.06.2017. godine


Javna nabavka usluga: Obavezno osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranja službenih motornih vozila za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Objavljeno: 14.06.2017. godine


 Rješenje na žalbu (15.06.)

Rješenje na žalbu

Objavljeno: 15.06.2017. godine


Javna nabavka usluga: P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA POSLUŽIVANJA KAFOM I BEZALKOHOLNIM NAPITCIMA U 2017. GODINI

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Objavljeno: 16.06.2017. godine


Javna nabavka roba: Nabavka programskog paketa za finansijske sisteme - software-a za centralizovani obračun plata, programskog paketa e-Protokol i software-a za zaštitu Microsoft SQL baze podataka za potrebe Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 23. 06. 2017. godine


Poziv za dostavljanje ponuda za  pružanje usluga smještaja u zemlji  i inostranstvu za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Objavljeno: 30.6.2017. godine


Objavljeno: 23. 06. 2017. godine


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga putničkih agencija - posredovanje kod nabavke avio karata za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Objavljeno: 03.7.2017. godine


Javna nabavka usluga: Revizija studije kojom će se utvrditi područja podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrate na području Federacije BiH za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 04.7.2016. godine


Javna nabavka usluga: Nabavka usluga pripreme i transmisije emisije Privrednog servisa za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 04.7.2016. godine


Javna nabavka roba: Nabavka i isporuka sitnog inventara - bezkontaktnih kartica za sistem kontrole prolaza za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 04.7.2016. godine


Javna nabavka roba: Nabavka i isporuka naftnih derivata za službena vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 12.7.2016. godine


Javna nabavka usluga: Nabavka pružanja usluga analize postojećeg stanja baza podataka u oblasti upravljanja otpadom na svim nivoima u Federaciji BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 19.7.2016. godine


Javna nabavka usluga: Nabavka dva eksterna hard diska za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 31.7.2016. godine


Javna nabavka usluga: Nabavka usluga lektorisanja Analitičkog izvještaja o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2016. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 31.7.2016. godine


 Odluka o izboru - Eurokapija

Odluka o izboru - Fantasy

Odluka o poništenju - Print Art

Objavljeno: 10.8.2017. godine


Javna nabavka usluga: Nabavka i isporuka auto guma za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 24.8.2017. godine


Dopuna Plana javnih nabavki Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2017. godinu

Objavljeno: 28.08.2017. godine

Javna nabavka usluga: Nabavka usluga javnog informisanja, objavljivanja tendera i akata vezanih za postupak javnih nabavki i objavljivanje oglasa i čestitki za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 28.8.2017. godine


Javna nabavka roba: Nabavka RAM memorije za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 04.9.2017. godine


Javna nabavka usluga: Finansijske usluge i posredovanje pri dodjeli finansijskih sredstava iz Revolving fonda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 04.9.2017. godine


Javna nabavka usluga: Nabavka usluga izrade i štampe vizit karata za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 06.9.2017. godine


Javna nabavka roba: Nabavka Microsoft Office licenci za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 26.10.2017. godine


IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI 2017

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI 2017

Objavljeno: 26.10.2017. godine


TD – PREGOVARAČKI POSTUPAK E-LINE – FAZA 1

TD – PREGOVARAČKI POSTUPAK E-LINE – FAZA 1

Objavljeno: 26.10.2017. godine


OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA PRETKVALIFIKACIJE

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA PRETKVALIFIKACIJE

Objavljeno: 08.11.2017. godine


TD – PREGOVARAČKI POSTUPAK E-LINE – FAZA 2

TD – PREGOVARAČKI POSTUPAK E-LINE – FAZA 2

Objavljeno: 08.11.2017. godine


RJEŠENJE POVODOM ŽALBE - USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

RJEŠENJE POVODOM ŽALBE - USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Objavljeno: 24.11.2017. godine


POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE

POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE

Objavljeno: 29.11.2017. godine


TD - PREGOVARAČKI POSTUPAK E-LINE

TD - PREGOVARAČKI POSTUPAK E-LINE

Objavljeno: 29.11.2017. godine


ODLUKA O IZBORU - E-LINE

ODLUKA O IZBORU - E-LINE

Objavljeno: 12.12.2017. godine


ODLUKA O IZBORU – PING

ODLUKA O IZBORU – PING

Objavljeno: 12.12.2017. godine


PONUDA ZA DOSTAVU PONUDA za nabavku usluga pranja službenih vozila

PONUDA ZA DOSTAVU PONUDA za nabavku usluga pranja službenih vozila

Objavljeno: 15.5.2018. godine


PLAN NABAVKI FONDA ZA 2018. GODINU

PLAN JN ZA 2018. GODINU

Objavljeno: 11.6.2018. godine